Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοικητικής Λογιστικής

Η επιχειρησιακή επίτευξη στόχων συνίσταται στην βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Τούτο επιτυγχάνεται ως εξής:

  • Εξειδίκευση της στρατηγικής και συγκερασμός στόχων εμπορικής και οικονομικής πολιτικής
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση Απόδοσης
  • Μοντελοποίηση και ανάλυση ευαισθησίας
  • Εντοπισμός και διαχείριση κινδύνων, αριστοποίηση του μοντέλου λειτουργίας με στόχο την υλοποίηση των τιθέμενων στόχων
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης Cash-Flow
  • Συμβουλές για αποτελεσματικότερη εκτέλεση μεθόδων credit control