Υπηρεσίες Λογιστηρίου

Η TaxStop προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους.

Διαθέτουμε την  ικανότητά και την εμπειρία να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, γεγονός που απορρέει  από τη βαθιά γνώση των κανόνων της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Συνοπτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Πλήρεις λογιστικές υπηρεσίες ανάληψης του λογιστηρίου ή επίβλεψης
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή των σχετικών δηλώσεων
  • Προετοιμασία και σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας
  • Προετοιμασία της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος
  • Προετοιμασία και υποβολή άλλων φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών αναφορών τέλους χρήσης
  • Προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και VIES
  • Λοιπές χρήζοντες φορολογικές δηλώσεις