Φορολογικές Υπηρεσίες

  • Συμβουλές γενικά για την φορολόγηση εταιρειών
  • Εταιρική φορολογική συμμόρφωση
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
  • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Διαχείριση φορολογικών θεμάτων εξαγωγικού ενδιαφέροντος.
  • Φορολογικά σενάρια εγκαταστάσεων επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος